oooooo 000000
        พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ังคลัง  
           
       

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในเขต อบต.ตาอ็อง
.....รายละเอียดเพิ่มเติม

รายเอียดแนบท้าย

 
        วารสาร  
        กฎหมายพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
         
           
        พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      oooooo   oooooo